Voditelj Ureda direktora (poslovni tajnik) (1 izvršitelj - m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica 
objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„Voditelj Ureda direktora (poslovni tajnik)“
(1 izvršitelj - m/ž)

Opis zadataka:
•    rukovodi, koordinira, organizira i odgovara za rad Ureda i svih zaposlenika u Uredu
•    surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama HTZ-a, subjektima sustava TZ, nadležnim tijelima javne vlasti i vanjskim suradnicima u okviru zadaća Ureda
•     kontrolira i ovjerava dokumentaciju o dogovorenim i obavljenim poslovima u okviru zadaća Ureda
•    piše dopise i izvješća iz djelokruga svoga rada
•    rukovodi izradom dijelova strateških dokumenata, programa rada i financijskog plana vezanih uz zadaće Ureda
•    izvještava direktora GU o provedenim aktivnostima Ureda direktora i poslovima kojima koordinira po nalogu direktora GU
•     u suradnji sa Sektorom za korporativne poslove predlaže uspostavljanje, promjene ili prilagodbe standardiziranih poslovnih procesa GU
•     koordinira sve odjele i službe GU pri organizaciji i provođenju standardiziranih poslovnih procesa u GU
•    u suradnji sa Sektorom korporativnih poslova priprema akte i poslovnu dokumentaciju iz djelokruga svoga rada, predlaže ih i podnosi na odobrenje direktoru GU 
•    organizira i koordinira rad tijela HTZ-a (Turističko vijeće, Nadzorni odbor, Sabor) i izvještava organizacijske jedinice Glavnog ureda te predstavništva i ispostave o odlukama tih tijela
•    odgovara za pripremu materijala za tijela upravljanja HTZ-a i ukupnu pripremu sjednica organa upravljanja
•    vodi zabilješke, zapisnike i po potrebi snima sjednice tijela HTZ-a
•     po nalogu direktora GU i tijela HTZ-a uspostavlja, prati i koordinira poslovnim procesima u Glavnom uredu
•    vodi i evidentira korespondenciju sa strankama koje su se obratile direktoru GU
•    obavlja ostale poslove u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a odnosno po nalogu nadređenih

Uvjeti za radno mjesto*:
•    završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova)
•    najmanje dvije godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen
•    aktivno znanje jednog i poznavanje jednog svjetskog jezika
•    položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, potrebno je u roku jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
•    poznavanje rada na osobnom računalu

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)

Poželjne kompetencije i vještine:
•    stručna sprema iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
•    3 ili više godina radnog iskustva na poslovima vođenja ureda ili koordiniranja uredskim poslovanjem 
•    odlične komunikacijske sposobnosti i izražene organizacijske sposobnosti
•    odlično znanje engleskog ili drugog svjetskog jezika
•    sklonost timskom radu
•    samoinicijativnost, fleksibilnost
•    poznavanje zakonskih propisa – radno pravo i trgovačko pravo
•    odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (npr. MS Windows, MS Office i sl.)

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:
•    životopis
•    preslika osobne iskaznice ili putovnice
•    dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije) 
•    uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na adresu [email protected]

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem elektroničke pošte.

Rok za prijavu: zaključno s 5. studenoga 2017.