Administrator na recepciji (m/ž)

-

Što nudimo:

 • rad na administrativnim i tehničkim poslovima vezanim uz recepciju, pisarnicu i arhivu, uz održavanje opreme, prostora i imovine, uz nabavu uredskog, potrošnog i drugog sitnog materijala za opće potrebe te prijem, slanje i obradu dokumentacije i podataka, kao i vođenje općih evidencija, knjige pošte, urudžbenog zapisnika, popisa registraturnog i arhivskog gradiva, te evidenciju nabave;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • dobro poznavanje pravila i standarda uredskog poslovanja;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • izrazito razvijene sposobnosti komunikacije;
 • profesionalnost, ljubaznost i strpljivost u ophođenju sa strankama i kolegama;
 • lakoća izražavanja u usmenoj komunikaciji;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama, MS Office.


Složenost poslova i odgovornosti:

 • uobičajeni stupanj administrativnih znanja i samostalnosti u izvršavanju uz potrebu za uobičajenim stupnjem konzultacije s nadređenim osobama ili drugim organizacijskim jedinicama;
 • administrativni poslovi s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju uobičajene metode rada, postupci i tehnike;
 • administrativno-operativni poslovi koji služe za provedbu stručnih zadataka, evidencije, poslovna dokumentacija, izvještavanje i slično;
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, uobičajenih postupaka i stručnih tehnika.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima srednju stručnu spremu u četverogodišnjem trajanju;
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na srodnim poslovima;
 • da poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 28. svibnja 2019.