Voditelj Odjela za opće poslove i nabavu (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i  želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • rad na poslovima:
  • vođenje općih poslova (recepcija, pisarnica i arhiva, održavanje prostora i imovine, nabava uredskog, potrošnog i drugog sitnog materijala za opće potrebe i sl.);
  • koordiniranje i nadzor nad provođenjem postupaka nabave;
  • izrada godišnjeg plana nabave;
  • vođenje općih evidencija (knjiga pošte, urudžbeni zapisnik, popis registraturnog i arhivskog gradiva, evidencije nabave i sl.);
  • uvođenje digitalizacije poslovanja, ERP sustava;
 • kontinuirano usavršavanje;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • najmanje tri godine rada na poslovima vezanim za opće poslove i nabavu;
 • poznavanje pravila i standarda javne nabave i uredskog poslovanja;
 • izražene organizacijske i upravljačke sposobnosti;
 • sposobnost logičnog razmišljanja;
 • izražene numeričke i analitičke sposobnosti;
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (MS Windows, MS Office i slično).


Složenost poslova i odgovornosti:

 • sposobnost rukovođenja i obavljanja složenih zadataka koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistička znanja i iskustvo;
 • osiguravanje pružanja operativne potpore drugim organizacijskim jedinicama;
 • potpora zaposlenicima organizacijske jedinice kojom rukovode, a po potrebi i drugim zaposlenicima, u rješavanju složenih zadaća i projekata;
 • odgovornost za zadatke i odluke vezane uz organizacijsku jedinicu i zaposlenike kojima rukovode;
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika u okviru zadaća koje se provode;
 • samostalnost u radu.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • dvije preporuke;
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 02.04.2018.