Javni natječaj za izbor direktora/direktorice Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice

-

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, temeljem članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) i temeljem članka 23. točke 7. i članka 39. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN br. 34/12 i 59/12) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice

Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice*

 

Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14), posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te posebne uvjete propisane člankom 11. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17):

 1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova)

Dokaz: preslika odgovarajuće isprave o stečenom obrazovanju i sl. (obrazovanje stečeno u inozemstvu mora biti priznato prema propisima o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija)

 1. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

Dokaz: ispis ERPS, potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu, menadžerskih ugovora i sl.

 1. da izradi prijedlog svog programa/plana rada za naredne četiri godine

Dokaz: priložen tekst prijedloga programa rada, izrađen pomoću uredskih programskih alata (MS Office i sl.)

 1. da ima najmanje jednu preporuku prijašnjih poslodavaca;

      Dokaz: priložena preporuka potpisana od strane ovlaštene osobe prijašnjeg poslodavca

 1. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

Dokaz: potvrda obrazovne institucije, indeks ili svjedodžbe, potvrda o provedenom testiranju znanja jezika i sl.

 1. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

Dokaz: preslika rješenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu za rukovodeće radno mjesto

 1. da ima iskustvo s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije

Dokaz: preporuka poslodavca iz točke 4., potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu, menadžerskih ugovora, potvrde poslovnih partnera, javne objave i sl.

 1. da poznaje rad na osobnom računalu (uredski programski alati - npr. MS Office i sl. te online alati i društvene mreže - npr. Facebook, Instagram i sl.).

Dokaz: potvrda obrazovne institucije, indeks ili svjedodžba, potvrda o provedenom testiranju poznavanja rada na računalu i sl.

Osim uvjeta propisanih pravilnikom, direktor/direktorica Glavnog ureda mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Dokaz: Odabrani kandidat potpisat će izjavu kojom potvrđuje navedenu činjenicu

Preporuka navedena u točki 4. uvjeta mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama kandidata:

 • rukovodećim i/ili upravljačkim vještinama i sposobnostima,
 • komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,
 • pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,
 • sposobnosti marketinškog pristupa poslu,
 • stručnosti i odnosu prema kolegama,
 • posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,
 • sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,
 • organizacijskim sposobnostima
 • vještinama s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije.

Sve potrebne informacije za izradu prijedloga programa rada iz točke 3. dostupne su na stranicama www.htz.hr, a u prijedlogu programa rada potrebno je obraditi teme koje se odnose na razvoj ponude i upravljanje destinacijom, strateško planiranje, brendiranje i marketing, te na organizaciju i aktivnosti mreže predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu.

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na [email protected]                                                                               

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti testiranje kompetencija te ostalih relevantnih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ovog javnog natječaja.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata, dostavljaju se najkasnije u roku od 60 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama isključivo na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao i prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća.

 

* Predmetni tekst sadrži izmjene i dopune javnog natječaja koje je Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice usvojilo na 15. sjednici održanoj 3. travnja 2017. godine.