Interni revizor (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i  želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • rad na poslovima:
  • uvođenje, nadziranje i unaprjeđivanje procesa upravljanja rizicima i kontrole;
  • nadziranje usklađenosti poslovanja sa zakonom, podzakonskim i internim aktima;
  • osiguravanje točnosti i potpunosti financijskih i drugih poslovnih informacija kao i učinkovitosti i ekonomičnost poslovanja;
  • izvještavanje o uočenim nepravilnostima odnosno potrebama u poslovnim procesima;
  • podrška nadzornim tijelima i eksternoj reviziji u postupcima nadzora poslovanja Hrvatske turističke zajednice.
 • kontinuirano usavršavanje;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • VSS ekonomskog ili pravnog usmjerenja;
 • dobro poznavanje računovodstvenih standarda;
 •  najmanje pet godina iskustva na sličnim poslovima (interna revizija, eksterna revizija, kontroling, financijsko izvještavanje i analiza);
 • poželjno posjedovanje licence internog revizora ili licence ovlaštenog revizora (CIA, ACCA, CFA) te iskustvo rada u društvima koja se bave revizijom financijskih izvještaja;
 •  proaktivnost i samostalnost u provođenju revizijskih postupaka i izradi izvještaja;
 • sistematičnost, izvještajna i administrativna preciznost;
 • izražene numeričke i analitičke sposobnosti;
 • odlične organizacijske sposobnosti, situacijsko snalaženje;
 • napredno poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (MS Windows, MS Office i slično);


Složenost poslova i odgovornosti:

 • sposobnost rukovođenja i obavljanja najsloženijih zadataka iz područja interne revizije koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te visoka specijalistička znanja i iskustvo;
 • savjetodavna pomoć pri izradi i provedbi strateško-planskih odnosno programskih dokumenata u dijelu procjene rizika i načina uspostave, nadziranja i unaprjeđivanja procesa upravljanja rizicima i kontrole;
 • nadziranje usklađenosti poslovanja sa zakonom, podzakonskim i internim aktima;
 • neposredno pružanje informacija i savjetodavno-analitičke potpore managementu;
 • samostalnost u radu.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • dvije preporuke;
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 02.04.2018.